นัดถัดไป:

กอร์ มาเฮีย เอฟซี (N) 13 ก.ค. 2017 00:00 , Pre-Season Friendly

05 วัน 07 ชั่วโมง 41 นาที 57 วินาที

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกันยายน ปี2011

สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน (ในนามของ พวกเรา หรือ เรา) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้ ไม่ขอรับประกันหรือ รับรองความผิดพลาดของข้อมูลหรือเนื้อหา คำบรรยายใดๆในเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือการตรวจสอบของพวกเรา นอกจากนั้น เรายังไม่รับประกันด้านความปลอดภัยของเนื้อหา การแพร่กระจายของไวรัส หรือข้อขัดข้องใดๆที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้เช่นกัน

ความสูญเสียหรือความเสียหายสามารถเกิดขึ้น (ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการสูญเสียผลประโยชน์ หรือความเสี่ยงใดๆ) จากการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความตายหรือการบาดเจ็บใดๆของแต่ละบุคคลจากการใช้เว็บไซต์นี้

หากไม่พึงพอใจในเว็บไซต์ เนื้อหา หรืออุปกรณ์ใดๆ ท่านสามารถยกเลิกการใช้เว็บไซต์นี้ได้ในทันที

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ อันได้แก่ ข้อความ ภาพถ่าย รูปภาพ วีดีโอ กราฟฟิค ภาพประกอบ การออกแบบ เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงโปรแกรมและรหัสเว็บไซต์ เป็นลิขสิทธิของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันแต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลด พิมพ์ หรือ คัดลอกเนื้อหาส่วนใดๆจากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องขออนุญาตจากทางเรา แต่ไม่มีสิทธิใช้เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์อื่น หากต้องการดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่เดิมนอกเหนือที่กล่าวมา ท่านจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันเท่านั้น และทางเราขอจำกัดสิทธิการใช้เนื้อหาอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในที่นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ที่สามารถเชื่อมสู่เว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแล ดังนั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบข้อมูลหรือข้อเสนอสินค้าหรือบริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านี้ ลิงค์ต่างๆในเว็บไซต์นี้ไม่ได้สนับสนุนหรือรับรองความปลอดภัยด้านไวรัส หรือการชำรุดต่างๆ

การบริการและสินค้าที่จัดขึ้นผ่านเว็บไซต์นี้ หรือผ่านลิงค์เชื่อมเข้าสู่เว็บไซต์จัดขึ้นโดยบุคคลที่สามไม่ใช่สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันโดยตรง (นอกเหนือจากที่กล่าวไว้) ดังนั้น การทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อการขนส่งสินค้าหรือการให้บริการ การใช้ข้อตกลง เงื่อนไข การรับรองหรือตัวแทน ข้อกำหนดหรือข้อยกเว้น เป็นข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัทเจ้าของบริการนั้นเท่านั้น ทางสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบการสูญเสียหรือการเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนั้น

ทางสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันมีสิทธินำคำติชมในตัวสินค้าหรือการบริการที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์มาใช้เป็นการสนับสนุนหรือข้อมูลทางการตลาดหรือโปรโมชั่นใดๆก็ตามที่ทางสโมสรจัดขึ้น

อีเมลจดหมายข่าว
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน รวมถึงข้อมูลจากบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของสโมสร

โปรแกรมการแข่งขัน
Copyright © and Database Right 2011 The Football Association Premier League Ltd / Football DataCo Limited / PA Sport UK Limited. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย เนื้อหาส่วนนี้ไม่สามารถคัดลอก เก็บไว้ในระบบ หรือส่งต่อทางใดทางหนึ่ง (รวมถึงการถ่ายเอกสาร บันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) หากไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ การขออนุญาตสามารถส่งคำร้องได้ที่ c/o Football DataCo Ltd, 30 Gloucester Place, London W1U 8PL